Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu

 e-shop : www.topmince.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností KM Trading CZ s.r.o., se sídlem ulice Březinova 902,    Jiříkov 407 53, IČO: 28711360 (dále jen "Prodávající"), provozujícím internetový obchod www.topmince.cz  a Kupujícím při nákupech v tomto e-shopu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalších účinných právních předpisů.

Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a ve svém aktuálním znění.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující učiněním objednávky na e-shopu akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího. Zbožím se dle těchto obchodních podmínek rozumí zboží prezentované na webových stránkách obchodu www.topmince.cz .

 

2. Objednávka

Kupující provádí objednávky prostřednictvím e-shopu na webové stránce www.topmince.cz . 

Objednávka zboží učiněná Kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. 

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři Kupujícím.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky , jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou informativní, nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží. S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

 

3. Kupní cena 

Prodávající je plátcem DPH, ceny nabízeného zboží jsou udávány včetně daně z přidané hodnoty. Výjimku tvoří investiční zlaté slitky a zlaté mince, které jsou podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží jako daňový doklad.

 

4. Dodání zboží

Zboží je dodáváno způsobem, jenž si kupující zvolil z aktuální nabídky dodání a je uvedeno v objednávce, kterou Prodávající potvrdil.

Zboží je odesíláno ve lhůtě 1 až 5 pracovních dnů od připsání celé platby na účet Prodávajícího.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. Závěrečná ustanovení

Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím, jakož i vztahy a spory s ní související, se řídí právním řádem České republiky.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2020

 

Naše registrační číslo u Puncovního úřadu : 15196 

  

PUNCOVNÍ ZNAČKY : 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptetak.cz